I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Załatwianie spraw w Wydziale Geodezji.

Nadanie numeru porządkowego.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 329 (II piętro).

Aby załatwić przedmiotową sprawę należy wypełnić wniosek AG-1.5, który można pobrać w pokoju 330 albo w punkcie informacyjnym.
Warunkiem nadania numeru porządkowego jest uzyskanie co najmniej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku będącego przedmiotem nadania.

Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca.
Odbiór: w pokoju 329.
Opłaty: za nadanie numeru nie wnosi się opłaty.
Podstawa prawna:

 • Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-54.

Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

Aby zamówić przedmiotowe dokumenty należy wypełnić wniosek AG-1.1, który pobiera się pokoju 330, gdzie pracownik pomoże go wypisać, albo w punkcie informacyjnym.

Wypełniony wniosek (dokładnie należy opisać lokalizację tzn. adres nieruchomości, numer działki, numer księgi wieczystej lub określenie obszaru dla większych zamówień) należy zostawić w punkcie informacyjnym lub kancelarii urzędu (pokój 127) na parterze.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
Odbiór materiałów: w pokoju 330.
Opłaty: Opłatę wnosi się przy odbiorze:

  • w kasie urzędu
   • pokój 110a (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 14.00),
   • pokój 120 (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00),
  • na rachunek bankowy:

   Urząd Miejski w Bytomiu
   Getin Bank S.A. w Katowicach Oddział w Bytomiu
   83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku. Szczegółowo opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę można również orientacyjnie wyliczyć w elektronicznym kalkulatorze opłat.

Podstawa prawna:

 • Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-30.

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

Aby zamówić przedmiotowe dokumenty należy wypełnić wniosek AG-1.2 oraz uszczegółowienia:

AG-1.2 - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Karta usługi AG-1.2 - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

AG-1.2 (formularz P1) - Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

AG-1.2 (formularz P1) - Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków AG-1.2 (formularz P2) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) AG-1.2 (formularz P3) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) AG-1.2 (formularz P4) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) AG-1.2 (formularz P5) - Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości AG-1.2 (formularz P6) - Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB AG-1.2 (formularz P7) - Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów

 •  
 • AG-1.2 (formularz P2) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)
 • AG-1.2 (formularz P3) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)
 • AG-1.2 (formularz P4) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej)
 • AG-1.2 (formularz P5) - Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości
 • AG-1.2 (formularz P6) - Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
 • AG-1.2 (formularz P7) - Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów,

które pobiera się pokoju 330, gdzie pracownik pomoże go wypisać, albo w punkcie informacyjnym.

Wypełniony wniosek (dokładnie należy opisać lokalizację tzn. adres nieruchomości, numer działki, numer księgi wieczystej lub określenie obszaru dla większych zamówień) należy zostawić w punkcie informacyjnym lub kancelarii urzędu (pokój 127) na parterze.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
Odbiór materiałów: w pokoju 330.
Opłaty: Opłatę wnosi się przy odbiorze:

 • w kasie urzędu
  • pokój 110a (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 14.00),
  • pokój 120 (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00),
 • na rachunek bankowy:

  Urząd Miejski w Bytomiu
  Getin Bank S.A. w Katowicach Oddział w Bytomiu
  83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku. Szczegółowo opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę można również orientacyjnie wyliczyć w elektronicznym kalkulatorze opłat.

Podstawa prawna:

 • Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-30.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

W celu wydania zaświadczenia należy wypełnić wniosek AG-1.6, który pobiera się pokoju 330, gdzie pracownik pomoże go wypisać, albo w punkcie informacyjnym. Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym lub kancelarii urzędu (pokój 127) na parterze.

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Odbiór materiałów: w pokoju 330.
Opłaty: Opłatę skarbową wnosi się przy złożeniu wniosku, w kwocie 17,00 zł za wyjątkiem art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej :

 • w kasie urzędu:
  • pokój 110a (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 14.00),
  • pokój 120 (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00),
 • w punkcie informacyjnym
 • na rachunek bankowy:

  Urząd Miejski w Bytomiu
  Getin Bank S.A. w Katowicach Oddział w Bytomiu
  60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 

Podstawa prawna:

 • Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-30.

Podział nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

W celu załatwienia przedmiotowej sprawy należy złożyć wniosek AG-1.3 o podział nieruchomości; wniosek AG-1.3 cz II o podział nieruchomości cz. II; wniosek AG-1.4 o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego i dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • protokół z przyjęcia granic,
 • mapę z projektem podziału,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty: za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nie pobiera się opłaty. Za złożone pełnomocnictwo także nie pobiera się opłaty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-34.

Rozgraniczenie nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Należy złożyć podanie o rozgraniczenie nieruchomości.

Opłaty: za wydanie decyzji o rozgraniczeniu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-34.

Karty usług i druki urzędowe (Wydział Geodezji)

Druki do pobrania ze strony Wirtualnego Urzędu w: pokoju 330 (II piętro).