I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Do zadań Referatu należą sprawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:

  1. Opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami;
  2. Planowanie i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków;
  3. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
  4. Realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków;
  5. Inne zadania wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.