I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Wydział Architektury - karty usług, druki urzędowe

Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego

karta usługi do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę

karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 304

Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

karta usługi do pobrania w pokoju 304

Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych

karta usługi do pobrania w pokoju 304

Wydawanie zaświadczeń

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.

karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 304