I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Zakres prowadzonych spraw

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu sprawami związanymi z danymi przestrzennymi zajmują się pracownicy Wydziału Geodezji, pracujący nad rozwojem Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (BIIP). Podstawą prawną do realizacji tych zadań jest Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a ściślej określa je rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia krajowego systemu informacji o terenie.

Na zakres zadań składają się:

 • udział w projektowaniu i rozbudowie systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni, we współpracy oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki;
 • obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP;
 • administracja baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego;
 • rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami;
 • udział w ustalaniu standardów technicznych i informacyjnych w zakresie informacji o przestrzeni;
 • kierowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi pracami związanymi
  z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni;
 • udział w integracji baz danych przestrzennych prowadzonych przez wydziały Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 • wykonywanie specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie funkcjonowania BIIP;
 • współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia i aktualizacji bazy danych BIIP;
 • udział w koordynowaniu zadań związanych z realizacją projektów unijnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

W ramach realizowanych zadań prowadzone są:

 • bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu,
 • bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej,
 • bazy metadanych,
 • bazy danych decyzji administracyjnych mających odniesienie przestrzenne (np.: pozwolenia, opinie urbanistyczne),
 • bazy danych informacji istotnych w zarządzaniu przestrzenią miasta ( rewitalizacja, mapa akustyczna, zagospodarowanie),
 • bazy danych tematyczne ( np.: ekologia, górnictwo, kultura, zabytki itp.).

Dane przestrzenne i narzędzia służące do ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania stanowią elementy Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (BIIP). Wyżej wymienione bazy stanowią podstawę do gromadzenia danych przestrzennych wykraczających swoją treścią poza określony w nich zakres. Dane wejściowe wykorzystywane do analiz przestrzennych są pozyskiwane:

 • z operatów geodezyjnych będących prezentacją prac wykonywanych w terenie,
 •  na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych,
 •  w oparciu o samodzielnie wykonywane pomiary za pomocą zakupionego na potrzeby urzędu systemu GPS.

Taki zakres danych i zestaw narzędzi służących do ich udostępniania ma bardzo szeroki krąg odbiorców. Moduły stanowiące BIIP są skierowane do określonej kategorii odbiorców i tak:

 • Węzeł Infastruktury Informacji Przestrzennej (WIIP) – dla pracowników Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Bytomskich Mieszkań i MZDiMu,
 • Plan Miasta – wszystkich mających dostęp do Internetu,
 • Wirtualny Urząd – dla pracowników i klientów urzędu,
 • i.Kerg – dla wykonawców prac geodezyjnych,
 • i.Rzeczoznawca - dla rzeczoznawców,
 • i.Projektant - dla projektantów (wsparcie procesu obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej),
 • i.Wniosek - dla klientów urzędu, w zakresie obsługi wniosków o wypisy, wyrysy z EGiB oraz o udostępnienie wybranych materiałów z PZGiK,
 • Poradnik Inwestora – dla osób zainteresowanych inwestowaniem na terenie Bytomia,
 • Aquarius - Katalog metadanych.

Obecny kształt BIIP to efekt współpracy osób zatrudnionych obecnie w Wydziale Geodezji (AG), w tym w Referacie Infrastruktury i Informacji Przestrzennej (AGI) oraz pracowników dawngo Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych (ISPIK).

Ponieważ naszym celem jest spełnianie wymagań stawianych przez użytkowników prosimy o kierowanie na poniższy adres uwag dotyczących funkcjonowania BIIP, WIIP i zakresu dotychczas zgromadzonych danych ag@um.bytom.pl. TU pracujemy - zapraszamy.