I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Ewidencja Gruntów i Budynków - EGiB - GEOINFO

Od maja 2013 roku Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu posiada w pełni Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 firmy Systherm Info Sp.z o.o. z Poznania, w skład którego wchodzą moduły: do obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz obiektowa mapa zasadnicza. System posiada funkcjonalność niezbędną do zarządzania zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej wraz z rejestracją zamówień klientów i robót geodezyjnych oraz fakturowaniem. Pozwala na świadczenie usług przestrzennych w rozumieniu Dyrektywy Inspire oraz udostępnienie danych przestrzennych Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Aplikacje GEO-INFO 7 i ich możliwości:

Przy pomocy modułu GEO-INFO 7 Ośrodek możliwa jest rejestracja i obsługa klientów indywidualnych oraz sprawna i szybka realizacja ich zleceń. Program GEO-INFO 7 Ośrodek umożliwia również rejestrację i obsługę geodetów zgłaszających prace geodezyjne w ośrodku dokumentacji. Pracownik Ośrodka posiada możliwość edycji oraz podglądu każdej zgłoszonej roboty. Może sprawdzić czy operat został złożony do ośrodka oraz na jakim etapie kontroli jest obecnie. Specjalnie dla geodetów zgłaszających prace goeodezyjne w tutejszym ośrodku został udostępniony moduł GEO-INFO 7 i.Kerg. Program służy do rejestracji robót przez internet przy pomocy przeglądarki internetowej. W zależności od asortymentu roboty, automatycznie przez moduł GEO-INFO 7 i.Kerg wydawane są dane i materiały w postaci cyfrowej. Udostępniane są materiały graficzne ( mapa numeryczna w jednym z wielu formatów, rastry) oraz dane opisowe ( wypisy, wykazy). Jeżeli zgłoszona robota nie wymaga uzupełnienia przez pracownika ośrodka, geodeta potrzebne do wyjścia w teren materiały może pobrać po 20 min. od zgłoszenia pracy przez internet. Geodeci maja również możliwość pracowania na darmowym narzędziu GEO-INFO 7 Delta, które służy do definiowania obiektów mapy zasadniczej bezpośrednio na bazie przekazanej z ośrodka w formacie giv. Geodeta sam tworzy i aktualizuje opracowanie numeryczne w zakresie zgłoszonej roboty.
System GEO-INFO 7 Ośrodek zapewnia zarządzanie zasobem ośrodka dokumentacji poprzez podgląd etapu realizacji konkretnego zlecenia czy roboty geodezyjnej ułatwia kontrolę terminu realizacji zadań oraz pozwala na wystawianie kosztorysów i faktur za zrealizowane zadania. Istniejąca dotychczas baza danych ewidencji gruntów i budynków zintegrowana z częścią geometryczną została bezstratnie przez firmę Systherm Info Sp.z o.o. przekonwertowana z dotychczas używanego systemu do modułu  GEO-INFO 7 Mapa
 
Moduł GEO-INFO 7 Mapa do prowadzenia mapy numerycznej jest w pełni powiązany i aktywnie współpracuje z bazą danych ewidencji gruntów i budynków prowadzoną kiedyś w GEO-INFO 6 Integra oraz zasobami ośrodka dokumentacji - GEO-INFO 7 Ośrodek. Posiada możliwość wykonywania szeregu analiz geometrycznych i kontroli umożliwiających wykrycie błędnych obiektów i powiązań topologicznych. Baza ta jest w pełni obiektowa co oznacza, iż każdy element posiada cechy charakteryzujące jego atrybuty opisowe, przestrzenne oraz redakcji kartograficznej. Moduł GEO-INFO 7 Mapa podstawowy, rozszerzony został o elementy pozwalające na:

 • wprowadzanie i edytowanie obiektów z zakresu geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu,
 • prowadzenie nakładki sieci projektowanych z powiązaniem do modułu GEO-INFO Zudp służącym do wykonywania kosztorysów i fakturowania opinii ZUDP,
 • eksport danych do formatu SWDE po zdefiniowaniu atrybutów które powinny być wyeksportowane,
 • import danych z formatu dxf.
plik foto id: 1400786488
plik foto id: 1400786490

Dane archiwalne - EGiB (WEGA)

Dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków(EGiB) powstały poprzez przeniesienie informacji, które znajdowały się na analogowych nośnikach danych. Metodologia zakładania bazy danych polegała na jednoznacznym określeniu wagi ważności dokumentów. Dlatego też większość danych EGIB pochodzi z operatów geodezyjnych a co za tym idzie z wyników pomiarów geodezyjnych w terenie.

Do danych ewidencyjnych możemy zaliczyć nastepujące warstwy:

 • dzialki ewidencyjne,
 • budynki,
 • klasoużytki,
 • obręby ewidencyjne,
 • jednostki ewidencyjne,
 • osie ulic,
 • punkty adresowe,
 • punkty graniczne.

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona była pierwotnie za pomocą systemu WEGA 2001. System integrował część opisową oraz geometryczną i stanowił pierwszą tego typu bazę w Polsce. Spełniał zasadniczo trzy funkcje: informacyjną, aktualizacyjną oraz udostępniania danych. WEGA 2001 była w pełni dostosowana do przepisów prawnych, jakie są stawiane przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków.

plik foto id: 1400786495