I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

UWAGA!

Poniższy serwis i.Konto integruje wszystkie serwisy udostępnione przez Wydział Geodezji, m.in.: i.Kerg, i.Rzeczoznawca, i.Projektant., i.Komornik,
i.Wniosek.

Osoba mająca zamiar korzystać z jednej z ww. aplikacji loguje sie do serwisu i.Konto (przy wykorzystaniu posiadanych danych do autoryzacji), wówczas w zależności od posiadanych uprawnień będzie miała dostęp do ww. serwisów.

Z uwagi na zaistniałe przepisy związane z nowelizacją Ustawy-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, które stwierdzają, że rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowej Ustawy pozostają zarejestrowane i są obsługiwane wg przepisów dotychczasowych. W celu realizacji tego wymagania dotychczasowe zgłoszenia prac geodezyjnych będą prowadzone wg dotychczasowych przepisów.

Będą funkcjonowały dwie wersje modułów GEO-INFO i.KERG.

Nowe zgłoszenia będą zakładane w nowej wersji modułu GEO-INFO i.KERG.

Dotychczasowe zgłoszenia będą kontynuowane w wersji modułu GEO-INFO i.KERG zgodne z dotychczasowym stanem prawnym.

W każdym z tych modułów będzie prezentowana wspólna lista zgłoszeń, zarówno tych zgłoszonych  przed wejściem  w  życie  Ustawy  jak  i  po  jej wejściu.  Użytkownik będzie automatycznie  przekierowywany do odpowiedniej wersji. Zgłaszanie nowych prac geodezyjnych będzie możliwe tylko w nowej wersji modułu GEO-INFO i.KERG.

Informacja dot. zamieszczania na stronach internetowych BIP zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Urząd Miejski w Bytomiu został zobowiązany do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej i aplikacji mobilnej poprzez uwzględnienie wymagań określonych w normie europejskiej EN 301 549 V2.1.2. Norma ta zawiera standardy dostępności WCAG 2.1 dla grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (trudności z motoryką, trudności ze słuchem, trudności w procesie uczenia się, trudności ze wzrokiem). W związku z powyższym, Prezydent Bytomia wydał zarządzenie (nr 573/20 z dnia 30.12.2020 r.), w którym na podstawie wymagań określonych w ustawie określił m.in. minimalne wymagania dokumentów na potrzeby publikacji w BIP-ie oraz miejskiej stronie i internetowej:
1. format edytowalny: doc, docx, odt, rtf;
2. czcionka Arial;
3. wielkość czcionki minimum: 12 pt;
4. interlinia: 1,5;
5. tekst niewyjustowany;
6. powinien zostać wymedytowany zgodnie ze sztuką – nie może zwierać pustych znaków enter oraz spacji, które mają na celu usytuowanie tekstu.

Przygotowanie informacji do zamieszczenia w BIP-ie zgodnie z ww. zaleceniami przyspieszy proces przygotowania do publikacji. W przeciwnym wypadku komórka organizacyjna, która przyjmie dokument niedostosowany, powinna go przepisać i dostosować do wymogów, co wydłuży publikację.

i.Konto

Logowanie i.Konto

Serwis i.Konto integruje wszystkie serwisy udostępnione przez Wydział Geodezji, m.in.: i.Wniosek, i.Kerg, i.Rzeczoznawca, i.Projektant, i.Komornik, i.Narady

Osoba mająca zamiar korzystać z jednego z ww. aplikacji loguje sie do serwisu i.Konto (przy wykorzystaniu posiadanych danych do autoryzacji), wówczas w zależności od posiadanych uprawnień będzie miała dostęp do ww. serwisów.

i.Wniosek

Logowanie i.Wniosek

Portal i.Wniosek umożliwia złożenie wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego lub wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za pośrednictwem tego systemu można także dokonywać opłat za składane zamówienia oraz pobierać dokumenty w postaci elektronicznej.

Do portalu można zalogować się wykorzystując platformę login.gov lub zarejestrować własne konto w aplikacji i.Wniosek (w tym celu należy złożyć do Wydziału Geodezji prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie dostępu do Aplikacji GEO-INFO i.Wniosek).

Wniosek o uzyskanie dostępu można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
 • przesłać na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
 • przesłać podpisany podpisem osobistym (z dowodu osobistego z warstwą podpisu elektronicznego) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Po weryfikacji i zarejestrowaniu w systemie, na wskazany adres e-mail zostanie przesłany login i hasło do portalu.

Pliki do pobrania

Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC 

Regulamin i.Wniosek Instrukcja i.Wniosek

Przewodniki multimedialne

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne ułatwiające zapoznanie się z portalem i.Wniosek:

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przed pierwszym logowaniem.

i.Kerg

Logowanie i.Kerg

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Kerg należy złożyć do Wydziału Geodezji prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie dostępu do Aplikacji GEO-INFO i.Kerg.

Wniosek o uzyskanie dostępu można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
 • przesłać na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
 • przesłać podpisany podpisem osobistym (z dowodu osobistego z warstwą podpisu elektronicznego) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Po weryfikacji i zarejestrowaniu w systemie, na wskazany adres e-mail zostanie przesłany login i hasło do portalu.

Pliki do pobrania

Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC  Adresy usługi WMS / WFS Kody obiektów GI  

Regulamin i.Kerg  Instrukcja i.Kerg 

i.Rzeczoznawca

Logowanie i.Rzeczoznwca

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Rzeczoznawca uprzejmie prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub epuap-em prawidłowo uzupełnionego wniosku z danymi:

 • prawidłowe dane firmy – pełna nazwa, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu z ośrodkiem, tel. kontaktowy,
 • wykaz osób uprawnionych do czynności rzeczoznawcy majątkowego (proszę podać numer licencji, nr telefonu oraz służbowy adres mailowy).

Po weryfikacji wniosku zostanie do Państwa wysłana umowa oraz założone konto do systemu i.Rezczoznawca.

Pliki do pobrania

Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC  

Umowa Porozumienie o udostępnienie danych osobowych

Regulamin i.Rzeczoznawca

Przewodniki multimedialne

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne ułatwiające zapoznanie się z oprogramowaniem i.Rzeczoznawca.

Filmy zostały podzielone na tematy:

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przed pierwszym logowaniem.

i.Komornik

Logowanie i.Komornik

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Komornik uprzejmie prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub epuap-em prawidłowo uzupełnionego wniosku z danymi:

 • prawidłowe dane kancelarii – pełna nazwa, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu z kancelarią, tel. kontaktowy,
 • wykaz osób uprawnionych do czynności komorniczych (proszę podać stanowisko/funkcję, nr telefonu oraz służbowy adres mailowy).

Po weryfikacji wniosku zostanie do Państwa wysłana umowa oraz założone konto do systemu i.Komornik.

Pliki do pobrania

Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC  

Umowa Porozumienie o udostępnienie danych osobowych

Regulamin i.Komornik

Przewodniki multimedialne

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne ułatwiające zapoznanie się z oprogramowaniem i.Rzeczoznawca.

Filmy zostały podzielone na tematy:

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przed pierwszym logowaniem.

i.Projektant

Logowanie i.Projektant

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Projektant należy złożyć do Wydziału Geodezji prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie dostępu do Aplikacji GEO-INFO i.Projektant.

Wniosek o uzyskanie dostępu można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
 • przesłać na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
 • przesłać podpisany podpisem osobistym (z dowodu osobistego z warstwą podpisu elektronicznego) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Po weryfikacji i zarejestrowaniu w systemie, na wskazany adres e-mail zostanie przesłany login i hasło do portalu.

Pliki do pobrania

Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC 

Regulamin i.Projektant Instrukcja i.Projektant

Przewodniki multimedialne

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne ułatwiające zapoznanie się z oprogramowaniem i.Projektant

Filmy zostały podzielone na tematy:

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przed pierwszym logowaniem.

i.Narady

Logowanie i.Narady

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Narady należy złożyć do Wydziału Geodezji prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie dostępu do Aplikacji GEO-INFO i.Narady.

Wniosek o uzyskanie dostępu można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
 • przesłać na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
 • przesłać podpisany podpisem osobistym (z dowodu osobistego z warstwą podpisu elektronicznego) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Po weryfikacji i zarejestrowaniu w systemie, na wskazany adres e-mail zostanie przesłany login i hasło do portalu.

Pliki do Pobrania

Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC 

Regulamin i.Narady