I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Podatek od nieruchomości

Osoby nabywające nieruchomości na terenie Bytomia obowiązane są do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Budynek przy ul. Smolenia 35) w: pokoju 19 (podatek od nieruchomości osób fizycznych) lub pokoju 28 (podatek od nieruchomości osób prawnych) odpowiedniej deklaracji.
Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytom za 2018 rok określone są uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/729/17 z dnia 27 listopada 2017 r. i wynoszą:

 1. od budynków i ich części:
  1. mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej – 9,68 zł;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,45 zł;
  5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,76 zł;
  6. pozostałych, zajętych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a-e - od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,36 zł;
 2. od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 3. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni – 0,79 zł;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1ha powierzchni – 4,26 zł;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni – 0,38 zł;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023, 1529 i 1566)
   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1m2 powierzchni – 2,80 zł.

W 2018 roku obowiązują również uchwały Rady Miejskiej:

 1. nr IX/128/15 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej
  i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie miasta Bytomia,
 2. nr XXXIII/428/16 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

aktualność na dzień: 16.02.2018 r.