I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Historia projektu

Mapa akustyczna Miasta Bytomia opracowana została przez firmę SGS Eko-Projekt Sp z o.o. na podstawie umowy ZE.272.10.2011 z dnia 03.06.2011r. Do wykonania mapy wykorzystano dane dostarczone przez Urząd miejski w Bytomiu:

  • dane przestrzenne dotyczące zabudowy,
  • dane demograficzne,
  • numeryczny model terenu,
  • warstwę terenów zielonych,
  • ortofotomapę.

Powyższe dane uzupełnione zostały o atrybuty akustyczne pozyskane podczas pomiarów hałasu dla źródeł hałasu drogowego szynowego (kolej, tramwaje) i przemysłowego. Na podstawie warstw tematycznych które posłużyły do stworzenia modelu za pomocą specjalistycznego oprogramowania stworzone zostały mapy imisyjne dla źródeł hałasu przemysłowego, szynowego (kolejowego, tramwajowego) oraz przemysłowego.

Wygenerowane zostały również mapy przekroczeń dopuszczalnych wartości w odniesieniu do mapy wrażliwości sporządzonej na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mapy akustyczne posłużą jako dane wejściowe do opracowania działań mających na celu dostosowanie klimatu akustycznego miasta do obowiązujących przepisów.

Przeczytaj opracowanie: Mapa Akustyczna Zobacz warstwy na Mapie

plik foto id: 1400786929
plik foto id: 1400786930
plik foto id: 1400786938
plik foto id: 1400786939
plik foto id: 1400786940
plik foto id: 1400786941
plik foto id: 1400786942
plik foto id: 1400786943
plik foto id: 1400786944
plik foto id: 1400786945
plik foto id: 1400786946
plik foto id: 1400786947
plik foto id: 1400786948
plik foto id: 1400786949
plik foto id: 1400786951
plik foto id: 1400786952
plik foto id: 1400786953
plik foto id: 1400786954

Cel Mapy Akustycznej

Celem mapy akustycznej Bytomia jest ocena klimatu akustycznego w granicach miasta. Przedstawiona mapa obrazuje oraz opisuje informację w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku A w porze dzienno – wieczorno - nocnej  LDWN [dB] oraz nocnej LN [dB]. Wyżej wymienione wskaźniki w postaci map akustycznych przedstawiono dla źródeł hałasu:

  • drogowego
  • kolejowego
  • tramwajowego
  • przemysłowego

Mapa akustyczna posłużyła jako materiał wejściowy do Programu Ochrony przed Hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów środowiska.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytomia został opracowany w roku 2013:

uchwała XXI/288/13 treść programu

Uwaga:

Prezentowane mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Nie można na ich podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.Wskaźnik LDWN charakteryzuje uśrednioną wielkość hałasu dobowego.

Wskaźnik LN odnosi się do hałasu pory nocnej.

Przydatne strony internetowe

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Portal Map Akustycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strona internetowa Ministerstwa Środowiska