I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Wydział Geodezji - zadania Wydziału

Do zadań Wydziału należą sprawy związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także sprawy dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości i komunalizacji z mocy prawa oraz zarządzanie Bytomską Infrastrukturą Informacji Przestrzennej, a w szczególności:

 1. Do zadań z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu należy w szczególności:
  1. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  3. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,
  4. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej skalach 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000,
  5. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej skalach 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000,
  6. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  7. współpraca z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania porównywania i wymiany danych,
  8. rejestrowanie robót geodezyjnych zgłoszonych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z udostępnianiem danych posiadanych w zasobie w przyjętym systemie telekomunikacyjnym,
  9. harmonizacja informacji zawartych w prowadzonych bazach w celu wspólnego i łącznego wykorzystania,
  10. weryfikacja i włączanie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych zakończonych przez wykonawców oraz aktualizacja prowadzonych baz danych w przyjętym systemie teleinformatycznym,
  11. Ochrona zankow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 2. Do zadań z zakresu prowadzenia katastru nieruchomości i postępowań administracyjnych należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  2. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  3. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. udostępnianie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
  5. udostępnianie poświadczonych wyrysów i wypisów,
  6. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  7. prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
  8. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
  9. nadawanie numerów porządkowych budynkom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,
  10. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
  11. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa,
  12. zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,
  13. scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
  14. ochrona gruntów rolnych i leśnych,
  15. prowadzenie spraw związanych z podziałem i scaleniem nieruchomości,
  16. prowadzenie rejestru ubytków mieszkaniowych
 3. Do zadań z zakresu prowadzenia Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności:
  1. udział w projektowaniu i rozbudowie systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni, we współpracy oraz porozumieniu z Wydziałem Informatyki,
  2. obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP
  3. administracja baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego,
  4. rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,
  5. udział w ustalaniu oraz standardów technicznych i informatycznych w zakresie informacji o przestrzeni,
  6. kierowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni,
  7. udział w integracji baz danych przestrzennych prowadzonych przez wydziały Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne,
  8. wykonywanie specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu,
  9. organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie funkcjonowania BIIP,
  10. współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia i aktualizacji bazy danych BIIP,
  11. udział w koordynowaniu zadań związanych z realizacją projektów unijnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego,