I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Proces Inwestycyjny

Poniżej opisujemy kroki procesu inwestycyjnego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (patrz pkt. I).

I. Kontakt z obsługą inwestorów w Referacie Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy - AFP.

Referat Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (AFP) to biuro, w którym pracownicy przygotowują kompleksową informację o bazie terenów inwestycyjnych, znajdujących się w zasobach gminy, o ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania. Miejsce to jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, informacje zdobywają oni w jednym punkcie. Pracownicy Referatu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ułatwiają potencjalnym inwestorom konsultacje z pracownikami innych Wydziałów.

II. Załatwianie spraw w Wydziale Geodezji.

II.1. Nadanie numeru porządkowego.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 329 (II piętro).

Aby zamówić numer należy wypełnić wniosek (AG- 1.5), który pobiera się w punkcie informacyjnym albo pokoju 330 (tam też pracownik pomoże go wypisać wniosek). Warunkiem nadania numeru porządkowego jest co najmniej posiadanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku będącego przedmiotem nadania.  Wypełniony wniosek można zostawić w Punkcie Informacyjnym na parterze lub w pokoju 128.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca. 
Odbiór: w pokoju 329. 
Opłaty: za nadanie numeru nie wnosi się opłaty. 
Podstawa prawna:

 • Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-29.

II.2. Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 ( II piętro).

Aby zamówić należy wypełnić wniosek (AG-1.1), który pobiera się w Punkcie Informacyjnym albo pokoju 330 (tam też pracownik pomoże go wypisać wniosek).

Wypełniony wniosek (dokładnie należy opisać lokalizację tzn. adres nieruchomości, numer działki, numer księgi wieczystej lub określenie obszaru dla większych zamówień) mozna zostawić w Punkcie Informacyjnym na parterze lub w pokoju 128.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. 

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni. 
Odbiór materiałów: w pokoju 330. 
Opłaty: Opłatę wnosi się przy odbiorze:

 • w kasie urzędu
  • pokój 110a (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 14.00),
  • pokój 120 (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00),
 • na rachunek bankowy:

  Urząd Miejski w Bytomiu
  Getin Bank S.A. w Katowicach Oddział w Bytomiu
  66 2480 1012 9190 0000 4444 4444

Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku. Szczegółowo opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Opłatę można również orientacyjnie wyliczyć w elektronicznym kalkulatorze opłat

Podstawa prawna:

 • Art. 24 ust. 3 i art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-30.

II.3. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

Aby zamówić należy wypełnić wniosek (AG-1.6), który pobiera się w punkcie informacyjnym albo w pokoju 330 (tam też pracownik pomoże go wypełnić). Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze lub w pokoju 128. 

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
Odbiór materiałów: w pokoju 330. 
Opłaty: Opłatę skarbową wnosi się przy złożeniu wniosku, w kwocie 17,00 zł za wyjątkiem art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej :

 • w kasie urzędu:
  • pokój 110a (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 16.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 14.00),
  • pokój 120 (kasa czynna w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.00),
 • w punkcie informacyjnym
 • na rachunek bankowy:

  Urząd Miejski w Bytomiu
  Getin Bank S.A. w Katowicach Oddział w Bytomiu
  60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

Podstawa prawna:

 • Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-30.

II.4. Podział nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Należy złożyć podanie i dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • protokół z przyjęcia granic,
 • mapę z projektem podziału,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty: za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nie pobiera się opłaty. Za złożone pełnomocnictwo także nie pobiera się opłaty.
 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-34.

II.5. Rozgraniczenie nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Należy złożyć podanie o rozgraniczenie nieruchomości. Koszty przeprowadzenia rozgraniczenia ustalane są odrębnie.

Opłaty: za wydanie decyzji o rozgraniczeniu pobierana jest opłata w wysokości 10zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-34.

Wydawanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków:

Karta usługi AG-1.1 - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Karta usługi AG-1.2 - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

AG-1.2 (formularz P1) - Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków 

AG-1.2 (formularz P2) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) 

AG-1.2 (formularz P3) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) 

AG-1.2 (formularz P4) - Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) 

AG-1.2 (formularz P5) - Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości 

AG-1.2 (formularz P6) - Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB 

AG-1.2 (formularz P7) - Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów

Nadawanie numerów porządkowych:

Karta usługi AG-1.5 - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia:

AG-1.6 - Wniosek o wydanie zaświadczenia

III. Pozyskanie dokumentów z Wydziału Architektury.

Dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania następujących dokumentów:

 • wypisu/wypisu i wyrysu z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom;
 • wypisu/wypisu i wyrysu z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wypisu/wypisu i wyrysu z nieobowiązujących już (archiwalnych) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wypisu/wypisu i wyrysu z nieobowiązującego już (archiwalnego) Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom;
 • zaświadczenie o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania następujących dokumentów:

 • wypisu/wypisu i wyrysu obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom;
 • wypisu/wypisu i wyrysu z nieobowiązujących już (archiwalnych) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wypisu/wypisu i wyrysu z nieobowiązującego już (archiwalnego) Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom;
 • zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

III.1. Określenie przeznaczenia terenu w obowiązujących lub nieobowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom.

III.1.1. Wypis/wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 21 dni.
Opłaty:

 • opłata skarbowa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 • od wypisu:
  • do 5 stron: 30 zł,
  • powyżej 5 stron: 50 zł.
 • od wyrysu:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 zł,
  • nie więcej niż 200 zł.

Podstawa prawna: art. 30  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III.1.2. Wypis/wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 21 dni.

Opłaty: na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:

 • od wypisu:
  • do 5 stron: 30 zł,
  • powyżej 5 stron: 50 zł.
 • od wyrysu:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 zł
  • nie więcej niż: 200 zł.

Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III.1.3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: 17 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

III.1.4. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: 17 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 lub art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

III.1.5. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: 17 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

III.2. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury – Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 401 lub pokój 402

Termin załatwienia sprawy: 60 dni (z wyłączeniem czasu oczekiwania na uzgodnienia).

Opłaty: 107 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 50 i 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

IV. Uzgodnienia komunikacyjne dla inwestycji.

Informacja o uzgodnieniach komunikacyjnych:

 • wstępne uzgodnienia w zakresie skomunikowania inwestycji mającej wpływ na zmianę istniejącej organizacji ruchu i istniejący ruch drogowy – występuje pisemnie Inwestor bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, do pisma powinien Inwestor dołączyć plany sytuacyjne projektowanej inwestycji, prognozowane dane o ruchu drogowym – jeżeli posiada takie dokumenty,
 • na etapie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy – występuje Urząd Miejski do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
 • wydanie decyzji na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej , wraz z określeniem czy zjazd ma charakter zjazdu indywidualnego czy publicznego – występuje inwestor do Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów, wniosek o wydanie decyzji na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej wraz z wypisem niezbędnych załączników jest do pobrania ze strony www.mzdim.bytom.pl lub jest dostępny w siedzibie MZDiM,
 • w przypadku zjazdu publicznego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto (numer konta powinien wpisać U.M.), a dokument potwierdzjący uiszczenie opłaty należy dołączyć do składanego wniosku,
 • w przypadku udzielenia pełnomocnistwa do wniosku należy załączyć dokument stwierdzający udzielenie  pełnomcnictwa  oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokści 17.00 zł.

Podstawa prawna wydania decyzji na zjazd z drogi:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku.

V. Uzgodnienia dot. warunków górniczych dla projektu inwestycji.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Informacje ogólne znajdują się w Wydziale Inżynierii Środowiska (Referat Ochrony Środowiska i Energetyki) w pok. 317 i dotyczą:
  • zasięgu terenów i obszarów górniczych,
  • zasięgu eksploatacji rud cynkowo – ołowiowych,
  • płytkiej eksploatacji,
  • występowania szybów, szybików,
  • występowania szybów porudnych,
  • informacja o czynnych i zlikwidowanych Kopalniach Węgla Kamiennego.
 • Informacje szczegółowe, wiążące – tj. warunki geologiczno – górnicze uzyskać można w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach (adres: 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31b) lub u przedsiębiorcy górniczego w granicach terenu górniczego czynnego zakładu górniczego. Uzyskuje się je na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy bądź przed opracowaniem projektu budowlanego.

Termin załatwienia sprawy: 14 dni

Podstawa prawna:

 • Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku

VI. Uzgodnienia dot. warunków środowiskowych.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inżynierii Środowiska ( Referat Ochrony Przyrody i Energetyki) - pokój 340

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Procedury:

Karta Usługi: ZS-1/5 Druk: ZS-1.3 pobierz załączniki do druku ZS-1.3

Termin załatwienia sprawy:
Zgodne z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - termin wydania decyzji uzależniony jest od wydania opinii organów uzgadniających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opłaty: Należność tytułem opłaty skarbowej, za dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnej z załącznikiem (cz. I pkt 45) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 205 zł.