I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Proces Inwestycyjny

Poniżej opisujemy kroki procesu inwestycyjnego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (patrz pkt. I).

I. Kontakt z obsługą inwestorów w Biurze Inwestora i Przedsiębiorcy - SG.

Biuro Obsługi Inwestora (SG) to biuro, w którym pracownicy przygotowują kompleksową informację o bazie terenów inwestycyjnych, znajdujących się w zasobach gminy, o ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania. Biuro jest ułatwieniem dla przedsiębiorców. Informacje zdobywają oni w jednym punkcie. Pracownicy Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ułatwiają potencjalnym inwestorom konsultacje z pracownikami innych Wydziałów.

II. Załatwianie spraw w wydziale geodezji.

II.1-2. Nadanie numeru porządkowego.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Aby zamówić należy wypełnić wniosek (AG- 1.5), który pobiera się w punkcie informacyjnym albo pokoju 330 (tam też pracownik pomoże go wypisać).
Warunkiem nadania numeru porządkowego jest wykonanie pomiaru powykonawczego i naniesienie budynku na mapę zasadniczą i ewidencyjną. Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze. 

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca. 
Odbiór: w pokoju 334. 
Opłaty: za nadanie numeru nie wnosi się opłaty. 
Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-34.

II.3. Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 ( II piętro).

Aby zamówić należy wypełnić wniosek (AG-1.1), który pobiera się w punkcie informacyjnym albo pokoju 330 (tam też pracownik pomoże go wypisać).

Wypełniony wniosek (dokładnie należy opisać lokalizację tzn. adres nieruchomości, numer działki, numer księgo wieczystej lub określenie obszaru dla większych zamówień) należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. 

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni. 
Odbiór materiałów: w pokoju 330. 
Opłaty: Opłatę wnosi się przy odbiorze:

Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku. Szczegółowo opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).
Opłatę można również orientacyjnie wyliczyć w elektronicznym kalkulatorze opłat

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-30.

II.4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

Aby zamówić należy wypełnić wniosek (AG-1.6), który pobiera się w punkcie informacyjnym albo w pokoju 330 (tam też pracownik pomoże go wypełnić). Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze. 

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
Odbiór materiałów: w pokoju 330. 
Opłaty: Opłatę skarbową wnosi się przy złożeniu wniosku, w kwocie 17,00 zł za wyjątkiem art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.):

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-30.

II.5. Podział nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Należy złożyć podanie i dołączyć następujące dokumenty:

Opłaty: za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nie pobiera się opłaty. Za złożone pełnomocnictwo także nie pobiera się opłaty.
 
Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-34.

II.6. Rozgraniczenie nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Należy złożyć podanie o rozgraniczenie nieruchomości. 

Opłaty: za wydanie decyzji o rozgraniczeniu pobierana jest opłata w wysokości 10zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.). 

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 283-63-34.

Wydawanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków:

Karta usługi AG-1.1 - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Karta usługi AG-1.2 - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego AG-1.2 (formularz P1) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB AG-1.2 (formularz P2) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB AG-1.2 (formularz P3) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej AG-1.2 (formularz P4) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości AG-1.2 (formularz P5) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT AG-1.2 (formularz P6) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG AG-1.2 (formularz P7) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 AG-1.2 (formularz P8) - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

Nadawanie numerów porządkowych:

Karta usługi AG-1.5 - Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia:

AG-1.6 - Wniosek o wydanie zaświadczenia

III. Pozyskanie dokumentów z Wydziału Architektury.

Dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania następujących dokumentów:

Dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania następujących dokumentów:

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

III.1. Określenie przeznaczenia terenu w obowiązujących lub nieobowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom.

III.1.1. Wypis/wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 21 dni.
Opłaty:

Podstawa prawna: art. 30  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III.1.2. Wypis/wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 21 dni.

Opłaty: na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:

Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III.1.3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: 17 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

III.1.4. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: 17 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 lub art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

III.1.5. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 309 lub pokój 402a

Termin załatwienia sprawy: 7 dni.

Opłaty: 17 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

III.2. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury – Referat Zagospodarowania Przestrzennego - pokój 401 lub pokój 402

Termin załatwienia sprawy: 60 dni (z wyłączeniem czasu oczekiwania na uzgodnienia).

Opłaty: 107 zł – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień z opłaty skarbowej wynikających z przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna: Art. 50 i 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

IV. Uzgodnienia komunikacyjne dla inwestycji.

Informacja o uzgodnieniach komunikacyjnych:

Podstawa prawna wydania decyzji na zjazd z drogi:

V. Uzgodnienia dot. warunków górniczych dla projektu inwestycji.

Miejsce załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy: 14 dni

Podstawa prawna:

VI. Uzgodnienia dot. warunków środowiskowych.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Inżynierii Środowiska ( Referat Ochrony Przyrody i Energetyki) - pokój 340

Podstawa prawna:

Procedury:

Karta Usługi: ZS-1/8 Druk: ZS-1.3

Termin załatwienia sprawy:
Zgodne z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - termin wydania decyzji uzależniony jest od wydania opinii organów uzgadniających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opłaty: Należność tytułem opłaty skarbowej, za dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnej z załącznikiem (cz. I pkt 45) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 205 zł.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE