I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Wydział Architektury - Zagospodarowanie przestrzenne

Do zadań Wydziału należy planowanie przestrzenne i udział w realizacji zagospodarowania przestrzennego miasta, kształtowanie krajobrazu miasta, ładu przestrzennego i architektury oraz sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności:

 1. W zakresie planowania przestrzennego:
  1. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
  2. sporządzanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz opracowanie wieloletnich programów ich sporządzania;
  4. sporządzanie wypisów i wyrysów z planu oraz ze studium na życzenie zainteresowanych osób;
 2. W zakresie postępowania lokalizacyjnego dla zmian zagospodarowania terenu:
  1. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, przenoszenie tych decyzji na inną osobę oraz sporządzanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, a także prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
  2. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z zapisami planu miejscowego.
 3. W zakresie realizacji zagospodarowania przestrzennego miasta:
  1. sporządzanie koncepcji planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. wydawanie opinii w sprawach zbywania i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz nabycia nieruchomości na rzecz gminy;
  3. udział w komisjach przetargowych na sprzedaż znaczących obiektów i terenów w mieście;
  4. udział w planowaniu zamierzeń inwestycyjnych miasta w zakresie architektoniczno-urbanistycznym;
  5. udział w realizacji programów ponadlokalnych z zakresu rozwoju przestrzennego;
  6. sporządzanie istotnych dla miasta studialnych opracowań projektowych;
  7. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
 4. W zakresie administracji architektoniczno - budowlanej:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, w zakresie właściwości starosty powiatu:
   • wydawanie pozwoleń na budowę, w tym pozwoleń na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku lub jego części, przenoszenie tych decyzji na inną osobę, wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
   • wydawanie pozwoleń na rozbiórkę;
   • rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
   • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę;
   • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
  2. wykonywanie wszystkich innych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, niezastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
   • opiniowanie i kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
   • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, z wyłączeniem tablic i urządzeń reklamowych ;
   • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
   • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części;
   • odpłatne wydawanie dziennika budowy;
   • prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, o pozwoleniu na rozbiórkę oraz rejestrów wydanych decyzji;
   • przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów do Wojewody Śląskiego;
  3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  4. wydawanie zaświadczeń, w tym o samodzielności lokali;
  5. uczestniczenie w posiedzeniach komisji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji;
  6. uczestniczenie - na wezwanie organu nadzoru budowlanego - w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz przekazywanie temu organowi kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
   • wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej;
   • wydawanie pozwoleń na użytkowanie drogi.
 5. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 6. Gromadzenie i bieżąca aktualizacja danych systemu informacji o terenie.