I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Aktualizacja Mapy akustycznej Bytomia

Aktualizacja Mapy akustycznej Miasta Bytomia opracowana została przez firmę SGS Polska Sp z o.o. na podstawie umowy ZE.272.5.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Do wykonania mapy wykorzystano dane dostarczone przez Urząd miejski w Bytomiu:

  • dane przestrzenne dotyczące zabudowy,
  • dane demograficzne,
  • numeryczny model terenu,
  • warstwę terenów zielonych,
  • ortofotomapę.

Powyższe dane uzupełnione zostały o atrybuty akustyczne pozyskane podczas pomiarów hałasu dla źródeł hałasu drogowego szynowego (kolej, tramwaje) i przemysłowego. Na podstawie warstw tematycznych które posłużyły do stworzenia modelu za pomocą specjalistycznego oprogramowania stworzone zostały aktualizacje map imisyjnych dla źródeł hałasu przemysłowego, szynowego (kolejowego, tramwajowego) oraz przemysłowego.

Wygenerowane zostały również aktualizacje map przekroczeń dopuszczalnych wartości w odniesieniu do mapy wrażliwości sporządzonej na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacje map akustycznych posłużą jako dane do opracowania aktualizacji działań mających na celu dostosowanie klimatu akustycznego miasta do obowiązujących przepisów.

Przeczytaj opracowanie: Aktualizacja Mapa Akustyczna Zobacz warstwy na Mapie

Celem aktualizacji mapy akustycznej Bytomia jest ocena aktualnego klimatu akustycznego w granicach miasta. Przedstawiona aktualizacja mapy obrazuje oraz opisuje informację w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku A w porze dzienno – wieczorno - nocnej  LDWN [dB] oraz nocnej LN [dB]. Wyżej wymienione wskaźniki w postaci map akustycznych przedstawiono dla źródeł hałasu:

  • drogowego
  • kolejowego
  • tramwajowego
  • przemysłowego

Uwaga:

Prezentowane mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Nie można na ich podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości. 

Wskaźnik LDWN charakteryzuje uśrednioną wielkość hałasu dobowego.
Wskaźnik LN odnosi się do hałasu pory nocnej.

Przydatne strony internetowe

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Portal Map Akustycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strona internetowa Ministerstwa Środowiska