I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Istota danych przestrzennych

W prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie informacyjnym na poziomie lokalnym szeroko rozumiana informacja geograficzna ma kluczową rolę dla jego rozwoju. W szczególności informacja przestrzenna ma znaczenie w procesie pozyskiwania inwestorów i obcego kapitału. Dodatkową wartością udostępniania informacji o terenie jest możliwość kształtowania świadomości społeczności lokalnej w zakresie wykorzystywnia tych danych i zachęcęcanie do aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu.
W Bytomiu rolę przewodnika po świecie danych przestrzennych pełni Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej. O bogactwie tych danych świadczy ilość warstw tematycznych, wielkość zgromadzonych zbiorów oraz ilość użytkowników.

plik foto id: 1400786171

Wyróżnić należy dane z zakresu:

  • ewidencji gruntów i budynków,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • komunikacji,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • wód powierzchniowych,
  • górnictwa,
  • sieci uzbrojenia podziemnego.

Niezwykle wartościowymi elementami infrastruktury przestrzennej jest zakupiona w ostatnim czasie ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości oraz numeryczny model terenu 3D.
 
Obecnie udostępniane dane przestrzenne będą uzupełniane, a celem nadrzędnym jest dostosowanie ich zakresu do wymogów stawianych przez dyrektywę INSPIRE, która integruje infrastruktury przestrzenne państw UE.