I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Pozyskanie gruntów.

I. Nabywanie praw do nieruchomości od Gminy Bytom i Skarbu Państwa.

Nabywanie praw do nieruchomości od Gminy Bytom i Skarbu Państwa reprezentowanego przez prezydenta Bytomia odbywa się w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
 • uchwały nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Bytom (ze zmianami).

Podstawowym trybem zbywania praw do nieruchomości jest tryb przetargowym, odstąpienie od tego trybu jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności w przypadkach o których mowa w ust. 2 art. 37 tejże ustawy.
Podmiot zainteresowany nabyciem praw do konkretnej nieruchomości powinien złożyć wniosek wraz z mapą z której będzie uwidoczniona nieruchomość będąca przedmiotem zainteresowania.

II. Przetargi.

Przetargi na zbycie praw do nieruchomości przeprowadzane są w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu w pok. 313a, numer telefonu kontaktowego: (32) 283-6348. Prawa do nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom i Skarbu Państwa mową być zbywane w formie przetargu:

 • ustnego nieograniczonego,
 • ustnego ograniczonego,
 • pisemnego nieograniczonego,
 • pisemnego ograniczonego.

Tryb przeprowadzania przetargów regulują przepisy art. 38 – 42 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (o których mowa w pkt. 1).

III. Nabywanie gruntów przez cudzoziemców.

Nabywanie praw do nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się w oparciu o przepisy wymienione w pkt. 1 oraz dodatkowo o oparciu o:

 • przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemcem w rozumieniu powyższej ustawy jest m.in.:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Na nabycie praw do nieruchomości przez wskazane powyżej podmioty wymagane jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia zawiera art. 8 tejże ustawy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem internetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wszelkie informacje, dokumenty, wnioski związane z pozyskaniem nieruchomości dostępne są w pokojach:
322 (nieruchomości zabudowane) oraz 333 i 322 (nieruchomości niezabudowane).