I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Czym jest i-BIIP ?

...jest częścią Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (BIIP).

plik foto id: 1400788429

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

W znaczeniu węższym jest utożsamiana z działającą infrastrukturą informatyczną, która pozwala łączyć wydziałowe zbiory danych, jak: ewidencję gruntów i budynków, mapę zasadniczą, plany zagospodarowania itd oraz dane zewnętrzne np. poprzez usługi WMS, WFS. Jest to działanie niezbędne dla funkcjonowania urzędu, w którym pracownicy potrzebują szybkiego dostępu do informacji zintegrowanych. Uzyskują go z zachowaniem zastrzeżonego charakteru niektórych danych, w różnych aplikacjach stosownie do zapotrzebowania.

Od pewnego czasu BIIP jest wyposażona w moduły komunikacyjne oraz publikujące wybrane informacje w sieci Internet. Ta część jest określana mianem i-BIIP. Wykaz udostępnionych obecnie modułów prezentujemy na stronie głównej.

Zasadniczym elementem BIIP jest Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (WIIP). WIIP obejmuje hurtownię zintegrowanych danych przestrzennych, mechanizmy zapewniające połączenie ze źródłowymi bazami danych oraz mechanizmy ich publikacji. Ta odbywa się głównie za pośrednictwem przeglądarek internetowych. W szczególności należy podkreślić,że obecne rozwiązanie mapowe posiada wiele specjalistycznych narzędzi, umożliwiających realizowanie analiz przestrzennych, np.: tworzenie buforów, tworzenie szkiców, konwersja geometrii wybranych obiektów do szkicownika, wybieranie części wspólnej, zaawansowana wyszukiwała obiektów po atrybutach, wyszukiwała geometryczna, itd.

i-BIIP pod względem informacyjnym i funkcjonalnym stanowi ułamek zasobów BIIP. Dla przykładu urzędnicy stosują bardziej zaawansowane aplikacje mapowe. Jest to podyktowane specyfiką ich zadań oraz zastrzeżonym charakterem wielu danych, za wgląd do których np. z mocy prawa pobiera się opłaty.

Osobnymi elementami i-BIIP sa narzędzia umożliwiające wybranym użytkownikom korzystanie z danych przestrzennych 3D typu LIDAR. W szczególności  tymi danymi są zainteresowani użytkownicy z branż architektury lub ochrony zabytków. Chodzi o aplikacje i serwer Limon.
Serwer Limon ma za zadanie integrować dane lidarowe podzielone na sekcje z różnych lat a następnie udostępniać je klientowi jakim jest aplikacja Viwer Limon. Najistotniejszą cech tego rozwiązania jest możliwość określenia dowolnego obszaru pobrania danych w obrębie granic miasta. W ten sposób użytkownicy w bardzo szybki sposób mogą dysponować i wykorzystać dane chmury punktów.