I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

LiDAR ( z ang. Light Detection And Ranging)

Metoda lotniczego skaningu laserowego jest jedną z nowych, dynamicznie rozwijających się technologii pomiaru powierzchni terenu. Dzięki dużej gęstości i wysokiej dokładności zarejestrowanych punktów, dane wykorzystywane są w wielu dziedzinach gospodarki. Technika ta pozwala budować Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu o bardzo dużej dokładności i w tym zakresie wypiera opracowania na tradycyjnych zdjęciach lotniczych.

plik foto id: 1400786392
  • Integracja systemu LiDAR z lotniczą kamerą cyfrową, kamerą termalną, skanerem hiperspektralnym, taka integracja umożliwia generowanie ortofotomap cyfrowych, określanie zanieczyszczeń środowiska,
  • Własne źródło oświetlania, system laserowy ma własne źródło oświetlania, dlatego jest systemem aktywnym. Dzięki temu pomiar nie jest zależny od warunków oświetleniowych i może być wykonany w nocy. Często spotyka się opinie, że w niektórych przypadkach pora nocna jest najlepsza,
  • Duża niezależność od warunków atmosferycznych, tylko w niektórych sytuacjach pomiar jest utrudniony - przez mgłę, silny deszcz i gęste chmury. Warunki pogodowe uniemożliwiają wówczas poprawne przenikanie promienia laserowego,
  • Szybki czas pozyskania dokładnych danych pomiarowych, możliwości systemów skanujących pozwalają na rejestrację ogromnej ilości danych pomiarowych w krótkim czasie. Obecnie w systemach skanujących częstotliwość wysyłania impulsu wynosi od 100kHz do 250kHz,
  • Przenikanie przez pokrywę roślinną, niepodważalną zaletą skaningu laserowego jest możliwość przenikania energii impulsu laserowego przez luki w pokrywie roślinnej. Dzięki temu systemy mogą rejestrować więcej niż jedno echo pojedynczej wiązki laserowej,
  • Pozyskanie informacji dodatkowych – intensywność odbicia, rejestracja wartości energii odbitej od obiektu jest szczeólnie ważna przy automatycznej klasyfikacji punktów,
  • Zredukowanie czasu prac powykonawczych, w porównaniu do tradycyjnych metod dane ze skaningu w szybki i sprawny sposób poddawane są wstępnej obróbce (proces wyrównania trajektorii) w wyniku której otrzymuje się chmurę punktów o znanych współrzędnych terenowych,
  • Dokładność pozyskanych danych, średni błąd wysokościowy pozyskanych danych mieści się w granicach 10-15cm, a błąd sytuacyjny 15-20cm.

Źródło danych: www.progea.pl

Bytom a Lotniczy Skaning Laserowy

Bytom jest jednym z pierwszych miast w Europie, które wykorzystało dane pozyskane za pomocą najnowszego lotniczego skanera laserowego Riegl LMS-Q680i, stanowiącego główny element systemu Lite Mapper 6800i. Stało się to dzięki podpisanej w połowie lutego umowie z tarnowską spółką MGGP Aero. Wykonany na podstawie tych danych numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) wzbogaciły zasób danych Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (BIIP). Oba modele charakteryzuje dokładność wysokości nie mniejsza niż 0,25 m (przy czym do ich tworzenia zostały wykorzystane dane o dokładności nie mniejszej niż 0,15 m).

Ogromna ilość danych pozyskanych w trakcie skaningu laserowego, a także posiadana już ortofotomapa będą wykorzystane w procesie aktualizacji oraz wektoryzacji analogowej nakładki sytuacyjnej mapy zasadniczej. Te opracowania, jak również stworzone na ich podstawie analizy, zostały udostępnione zainteresowanym pracownikom Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zasiliły bogatą bazę danych przestrzennych internetowego serwisu BIIP.

Przykładem zastosowania w/w danych jest stworzenie modelu wysokościowego zagrożonego zalewaniami i podtopieniami obszaru miasta, co umożliwiło przeprowadzenie szacunkowych obliczeń i analiz, będących podstawą planowania działań ratunkowych na zagrożonym terenie.