I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Lista spraw załatwianych w Urzędzie

Wirtualny Urząd

#sprawabudynek
1Biuro rzeczy znalezionychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 403 )
2Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
3Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
4Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; przyuczenia do określonej pracy, nauki zawoduBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 116 )
5Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
6Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
7Ewidencjonowanie pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
8Ewidencjonowanie stowarzyszeń zwykłychBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
9Formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród PrezydentaBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
10Formularz zgłoszeniowy do nagrody "Ostoja Pokoju" im. Matki EwyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 112 )
11Kierowanie osób naruszających przepisy ruchu drogowego na egzamin kontrolny Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
12Kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, jak i odbiór gotowego dokumentu zrealizowanego na postawie wniosku paszportowego złożonego w nowym punkcie paszportowymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
13Kontakt z mediamiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 231 )
14Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
15Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 333 )
16Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 322 )
17Nadanie dziecku nazwiska męża matkiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
18Numery porządkowe - nadawanieBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
19Odbiór dowodów osobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
20Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
21Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 305 )
22Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
23Organizacja zgromadzeniaBudynek przy Rynek 20 ( piętro: 1 / 2 )
24OświadczenieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
25Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiemBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
26Oświadczenie organizatora imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10 1991r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 406/ Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
27Podatek leśny osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
28Podatek leśny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
29Podatek od nieruchomości osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
30Podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
31Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
32Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
33Podatek rolny (dotyczy gospodarstw rolnych)Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
34Podatek rolny osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
35Podatek rolny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
36PromocjaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 1 )
37Promocja miastaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
38Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
39Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
40Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
41Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
42Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowaniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
43Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
44Prowadzenie rejestru instytucji kultury Gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
45Przejdź doBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
46Przejdź doBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 1 )
47Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
48Przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do poprzednio używanego nazwiskaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
49Przyjmowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
50Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
51Punkt paszportowy w BytomiuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
52Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
53Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
54Rejestracja urodzeńUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
55Rejestracja zgonówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
56SIKBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
57Składanie wniosków na dowód osobistyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
58SM - 1.6 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
59SM - 1.6 - Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej w sprawach meldunkowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
60Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
61Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta BytomiaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
62SprawozdanieBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
63Sprostowanie aktu małżeństwa, polegające na prostowaniu oczywistych błędów pisarskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
64Sprostowanie aktu urodzenia, polegające na prostowaniu oczywistych błędów pisarskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
65Sprostowanie aktu zgonu, polegające na prostowaniu oczywistych błędów pisarskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
66Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
67Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 327 )
68Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 105 )
69Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 103 )
70Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
71Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 325 )
72Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
73Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
74Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
75Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówkąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
76Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
77Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
78Udzielanie ulg w opłacaniu należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu mandatówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
79Udzielanie ulg w opłacaniu podatkówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
80Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 312a )
81Umiejscowienie /transkrypcja/ zagranicznych aktów stanu cywilnego, małżeństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
82Umiejscowienie /transkrypcja/ zagranicznych aktów urodzeniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
83Umiejscowienie /transkrypcja/ zagranicznych aktów zgonuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
84Uzupełnienia treści aktu zgonuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
85Uzupełnienie treści aktu małżeństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
86Uzupełnienie treści aktu urodzeniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
87Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
88Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
89Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
90Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
91Wniosek o podział nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
92Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 335 )
93Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
94Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
95Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
96Wniosek o rejestrację środka pływającegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
97Wniosek o rejestrację środka pływającegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
98Wniosek o udostępnienie/wypożyczenie dokumentacji z Archiwum UrzęduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
99Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
100Wniosek o wydanie decyzji w sprawie tabliczki znamionowejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
101Wniosek o wydanie dokumentuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 3 )
102Wniosek o wydanie dokumentuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
103Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
104Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 3 )
105Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
106Wniosek o wydanie zaświadczeniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
107Wniosek o wydanie zaświadczenia (FU)Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 9 )
108Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
109Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
110Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 402 )
111Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 309 )
112Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
113Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnymUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
114Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnymUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 3 )
115Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
116Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 134 )
117Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe oraz wpisanie do ewidencji pól biwakowych gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
118Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
119Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
120Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
121Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowychBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
122Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy BytomBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
123Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
124Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
125Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
126Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
127Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
128Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
129Wydawanie decyzji o wykorzystaniu drogi w sposób szczególnyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 224B )
130Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwiskUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
131Wydawanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
132Wydawanie dowodów osobistych / zaświadczeń w sprawie dowodu osobistegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
133Wydawanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa PodwodnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
134Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
135Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
136Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
137Wydawanie legitymacji instruktoraBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
138Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
139Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
140Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowymBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
141Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
142Wydawanie odpisów zupełnych, odpisów skróconych, kserokopii, zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
143Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
144Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
145Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 104 )
146Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
147Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
148Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
149Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 320 )
150Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 213a )
151Wydawanie uprawnień diagnostyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
152Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdemBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
153Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynkówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
154Wydawanie zaleceń konserwatorskich w sprawach zmian w obiektach objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
155Wydawanie zaświadczeńBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
156Wydawanie zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własneBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
157Wydawanie zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
158Wydawanie zaświadczeń na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 315 )
159Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu / zatrudnieniu i wynagrodzeniu / pracy w warunkach szkodliwych / zasiłkach chorobowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
160Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
161Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 220 )
162Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
163Wydawanie zezwolenia o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
164Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 320 )
165Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 213a )
166Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 213a )
167Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 320 )
168Wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
169Wymeldowanie z pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
170Wymeldowanie z pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
171Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego osoby nieobecnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 124 )
172Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
173Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
174Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
175Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
176Zaświadczenia na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 314 )
177Zaświadczenia potwierdzające wyznaczenie terminu zawarcia małżeństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
178Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
179Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
180Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu wyznaniowegoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
181Zatwierdzenie projektu organizacji ruchuBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225B )
182Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeńskiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
183Zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225B )
184Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej odbywającej się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
185Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
186Zezwolenie na imprezę masowąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
187Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
188Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
189Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
190Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 318 )
191Zgłoszenie do ewidencji obiektów - innych niż hotelarskie - w których świadczone są usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
192Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
193Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
194Zgłoszenie powrotu z wyjazdu - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
195Zgłoszenie wyjazdu - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
196Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 220 )
197Zgłoszenie zmiany adresu korespondyncyjnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 16 )
198Zgłoszenie zmiany adresu korespondyncyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128 )
199Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 326 )
200Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
201Zmiana imienia /imion/ dziecka w akcie urodzeniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
202Zmiana wpisu do ewidencji pól biwakowych/ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
203Zwrot zatrzymanych i cofniętych praw jazdyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE