I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Lista spraw załatwianych w Urzędzie

Wirtualny Urząd

#sprawabudynek
1Biuro rzeczy znalezionychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 403 )
2Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 341 )
3Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie bytomiaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
4Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; przyuczenia do określonej pracy, nauki zawoduBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 116 )
5Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
6Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
7Ewidencjonowanie pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
8Ewidencjonowanie stowarzyszeń zwykłychBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
9Formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród PrezydentaBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
10Formularz zgłoszeniowy do nagrody "Ostoja Pokoju" im. Matki EwyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 112 )
11Kierowanie osób naruszających przepisy ruchu drogowego na egzamin kontrolny Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
12Kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, jak i odbiór gotowego dokumentu zrealizowanego na postawie wniosku paszportowego złożonego w nowym punkcie paszportowymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
13Kontakt z mediamiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 231 )
14Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 333 )
15Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 322 )
16Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
17Numery porządkowe - nadawanieBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
18Odbiór dowodów osobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
19Odbiór dowodów osobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
20Odbiór dowodów osobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 116 )
21Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
22Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
23Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 305 )
24Organizacja zgromadzeniaBudynek przy Rynek 20 ( piętro: 1 / 2 )
25Oświadczenie organizatora imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10 1991r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 406/ Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
26Podatek leśny osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
27Podatek leśny osób prawnych i jednostek organizacyjnych niposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
28Podatek od nieruchomości osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
29Podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
30Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
31Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
32Podatek rolny (dotyczy gospodarstw rolnych)Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
33Podatek rolny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
34PromocjaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 1 )
35Promocja miastaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
36Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
37Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
38Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
39Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
40Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowaniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
41Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
42Prowadzenie rejestru instytucji kultury Gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
43Przejdź doBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
44Przejdź doBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 1 )
45Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
46Punkt paszportowy w BytomiuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
47Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
48Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
49SIKBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
50Składanie wniosków na dowód osobistyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
51SM - 1.6 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
52SM - 1.6 - Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej w sprawach meldunkowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
53Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
54Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta BytomiaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
55Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 327 )
56Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
57Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 103 )
58Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 105 )
59Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
60Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
61Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 325 )
62Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
63Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
64Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówkąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
65Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
66Udzielanie ulg w opłacaniu należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu mandatówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
67Udzielanie ulg w opłacaniu podatkówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
68Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 312a )
69Wniosek o podział nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
70Wniosek o udostępnienie/wypożyczenie dokumentacji z Archiwum UrzęduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
71Wniosek o wydanie zaświadczeniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
72Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
73Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 309 )
74Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 402 )
75Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 341 )
76Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 134 )
77Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe oraz wpisanie do ewidencji pól biwakowych gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
78Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
79Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowychBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
80Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy BytomBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 341 )
81Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
82Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
83Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu lub wymiana dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
84Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
85Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
86Wydawanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
87Wydawanie dowodów osobistych / zaświadczeń w sprawie dowodu osobistegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
88Wydawanie dowodów osobistych / zaświadczeń w sprawie dowodu osobistegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
89Wydawanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa PodwodnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
90Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
91Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 116 )
92Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
93Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
94Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
95Wydawanie legitymacji instruktoraBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
96Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
97Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowymBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
98Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
99Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
100Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 104 )
101Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
102Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
103Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
104Wydawanie uprawnień diagnostyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
105Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdemBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
106Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynkówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
107Wydawanie zaleceń konserwatorskich w sprawach zmian w obiektach objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
108Wydawanie zaleceń konserwatorskich w sprawach zmian w obiektach objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
109Wydawanie zaświadczeńBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
110Wydawanie zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własneBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
111Wydawanie zaświadczeń na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 315 )
112Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu / zatrudnieniu i wynagrodzeniu / pracy w warunkach szkodliwych / zasiłkach chorobowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
113Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
114Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 220 )
115Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
116Wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
117Wymeldowanie z pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
118Wymeldowanie z pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
119Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego osoby nieobecnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 124 )
120Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
121Wyrejestrowanie pojazuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
122Zaświadczenia na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 314 )
123Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
124Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
125Zatwierdzenie projektu organizacji ruchuBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225 B )
126Zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225 B )
127Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej odbywającej się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
128Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
129Zezwolenie na imprezę masowąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
130Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
131Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
132Zgłoszenie do ewidencji obiektów - innych niż hotelarskie - w których świadczone są usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
133Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
134Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
135Zgłoszenie powrotu z wyjazdu - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
136Zgłoszenie wyjazdu - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
137Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 220 )
138Zgłoszenie zmiany adresu korespondyncyjnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 16 )
139Zgłoszenie zmiany adresu korespondyncyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128 )
140Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
141Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 326 )
142zmiana imion i nazwisk, przyjmowanie wniosków na medale za długoletnie pożycie małżeńskieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / REJESTRACJA )
143Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnikaBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
144Zmiana wpisu do ewidencji pól biwakowych/ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE