I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Lista spraw załatwianych w Urzędzie

Wirtualny Urząd

#sprawabudynek
1Biuro rzeczy znalezionychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 403 )
2Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 318 )
3Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 319 )
4Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 128 )
5Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; przyuczenia do określonej pracy, nauki zawoduBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 116 )
6Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
7Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128a )
8Ewidencjonowanie pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
9Formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród PrezydentaBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
10Formularz zgłoszeniowy do nagrody "Ostoja Pokoju" im. Matki EwyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 112 )
11Informacja dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
12Informacja dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
13Informacja dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128a )
14Informacja dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
15Informacja dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
16Informacja dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
17Kierowanie osób naruszających przepisy ruchu drogowego na egzamin kontrolny Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
18Kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, jak i odbiór gotowego dokumentu zrealizowanego na postawie wniosku paszportowego złożonego w nowym punkcie paszportowymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
19Kontakt z mediamiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 231 )
20Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
21Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 322 )
22Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 333 )
23Nadanie dziecku nazwiska męża matkiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
24Nadawanie numerów porządkowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
25Odbiór dowodów osobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
26Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
27Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
28Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 305 )
29OświadczenieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
30Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiemBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
31Oświadczenie organizatora imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10 1991r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 406/ Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
32Podatek od nieruchomości osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
33Podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
34Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
35Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
36Podatek rolny (dotyczy gospodarstw rolnych)Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
37Podatek rolny osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
38Podatek rolny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
39PromocjaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 1 )
40Promocja miastaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
41Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
42Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
43Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
44Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
45Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
46Prowadzenie rejestru instytucji kultury Gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
47Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
48Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
49Przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do poprzednio używanego nazwiskaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
50Przyjmowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
51Punkt paszportowy w BytomiuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
52Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
53Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
54Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
55Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
56Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
57Rejestracja urodzeńUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
58Rejestracja zgonówUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
59Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
60SIKBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
61Składanie wniosków na dowód osobistyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 116 )
62SM - 1.6 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
63SM - 1.6 - Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej w sprawach meldunkowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
64Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
65Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta BytomiaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
66SprawozdanieBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
67Sprostowanie aktu małżeństwa, polegające na prostowaniu oczywistych błędów pisarskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
68Sprostowanie aktu urodzenia, polegające na prostowaniu oczywistych błędów pisarskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
69Sprostowanie aktu zgonu, polegające na prostowaniu oczywistych błędów pisarskichUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
70Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 327 )
71Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
72Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
73Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
74Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 325 )
75Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 105 )
76Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 103 )
77Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
78Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
79Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówkąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 319 )
80Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 301 )
81Udzielanie ulg w opłacania podatkówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
82Udzielanie ulg w opłacaniu należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu mandatówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
83Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 312a )
84Umiejscowienie /transkrypcja/ zagranicznych aktów małżeństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
85Umiejscowienie /transkrypcja/ zagranicznych aktów urodzeniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
86Umiejscowienie /transkrypcja/ zagranicznych aktów zgonuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
87Uzupełnienia treści aktu zgonuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / JUBILEUSZE )
88Uzupełnienie treści aktu małżeństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
89Uzupełnienie treści aktu urodzeniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
90Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
91Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
92Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
93Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
94Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
95Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
96Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
97Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
98Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
99Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
100Wniosek o podział nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
101Wniosek o pozwolenie na rozbiórkęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
102Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 335 )
103Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
104Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
105Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
106Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
107Wniosek o rejestrację profesjonalnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
108Wniosek o udostępnienie/wypożyczenie dokumentacji z Archiwum UrzęduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
109Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
110Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
111Wniosek o wydanie decyzji w sprawie tabliczki znamionowejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128a )
112Wniosek o wydanie dokumentuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
113Wniosek o wydanie dokumentuUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 3 )
114Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
115Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
116Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
117Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
118Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128a )
119Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
120Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
121Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 3 )
122Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularzaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
123Wniosek o wydanie zaświadczeniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
124Wniosek o wydanie zaświadczenia (FU)Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 9 )
125Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
126Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
127Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
128Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
129Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
130Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
131Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 402 )
132Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 309 )
133Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnymUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
134Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnymUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 3 )
135Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
136Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 318 )
137Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 134 )
138Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego osoby nieobecnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 124 )
139Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
140Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 326 )
141Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe oraz wpisanie do ewidencji pól biwakowych gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
142Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 320 )
143Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
144Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
145Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
146Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
147Wniosek o zbyciu pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
148Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej ( parter / 1 )
149Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych ( parter / 1 )
150Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych ( parter / 1 )
151Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 318 )
152Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
153Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
154Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
155Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
156Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
157Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/tablicy rejestracyjnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
158Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
159Wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu wyznaniowego)Urząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
160Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
161Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwiskUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
162Wydawanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
163Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
164Wydawanie legitymacji instruktoraBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
165Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 301 )
166Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowymBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 301 )
167Wydawanie odpisów zupełnych, odpisów skróconych, kserokopii, zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 2 )
168Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
169Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
170Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
171Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
172Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
173Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
174Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 320 )
175Wydawanie uprawnień diagnostyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128a )
176Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdemBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 134 )
177Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynkówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
178Wydawanie zaleceń konserwatorskich w sprawach zmian w obiektach objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
179Wydawanie zaświadczeńBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
180Wydawanie zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własneBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 301 )
181Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu / zatrudnieniu i wynagrodzeniu / pracy w warunkach szkodliwych / zasiłkach chorobowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
182Wydawanie zezwolenia o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
183Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 320 )
184Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
185Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
186Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 320 )
187Wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 339 )
188Wyłączenie stosowania niektórych obowiazków kierownika budowyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
189Wymeldowanie z pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
190Wymeldowanie z pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
191Wymeldowanie z pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
192Wymeldowanie z pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
193Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
194Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
195Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
196Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
197Wymiana dowodu rejestracyjnego/dokonanie zmian/zwrot dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
198Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130a )
199Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128a )
200Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131a )
201Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
202Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
203Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 131 )
204Zaświadczenia na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 314 )
205Zaświadczenia na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
206Zaświadczenia potwierdzające wyznaczenie terminu zawarcia małżeństwaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
207Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
208Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
209Zatwierdzenie projektu organizacji ruchuBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 320 )
210Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeńskiUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 5 )
211Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej odbywającej się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
212Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
213Zezwolenie na imprezę masowąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
214Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny w celu przeprowadzenia zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególnyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 320 )
215Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 301 )
216Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 3 / 301 )
217Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
218Zgłoszenie do ewidencji obiektów - innych niż hotelarskie - w których świadczone są usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
219Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
220Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
221Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
222Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
223Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
224Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
225Zgłoszenie rozbiórkiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
226Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej- pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
227Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
228Zgłoszenie zmiany adresu korespondencyjnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 16 )
229Zgłoszenie zmiany adresu korespondencyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128 )
230Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częściBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
231Zmiana imienia /imion/ dziecka w akcie urodzeniaUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( piętro: 1 / 4 )
232Zmiana wpisu do ewidencji pól biwakowych/ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
233Zwrot zatrzymanych praw jazdy, przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdamiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )