I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Lista spraw załatwianych w Urzędzie

Wirtualny Urząd

#sprawabudynek
1Biuro rzeczy znalezionychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 403 )
2Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 341 )
3Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie bytomiaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
4Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; przyuczenia do określonej pracy, nauki zawoduBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 116 )
5Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
6Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
7Ewidencjonowanie pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
8Ewidencjonowanie stowarzyszeń zwykłychBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
9Formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród PrezydentaBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
10Formularz zgłoszeniowy do nagrody "Ostoja Pokoju" im. Matki EwyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 112 )
11Kierowanie osób naruszających przepisy ruchu drogowego na egzamin kontrolny Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
12Kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, jak i odbiór gotowego dokumentu zrealizowanego na postawie wniosku paszportowego złożonego w nowym punkcie paszportowymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
13Kontakt z mediamiBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 231 )
14Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 322 )
15Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
16Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 333 )
17Numery porządkowe - nadawanieBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
18Odbiór dowodów osobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
19Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
20Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 305 )
21Opiniowanie projektów wyglądu i formy: elementów informacji wizualnej, elementów wystawienniczych, tymczasowych punktów sprzedaży, kawiarenek letnich, mebli ulicznych, kiermaszów okolicznościowych, systemu informacji miejskiej...Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
22Organizacja zgromadzeniaBudynek przy Rynek 20 ( piętro: 1 / 2 )
23Oświadczenie organizatora imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10 1991r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 406/ Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
24Podatek leśny osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
25Podatek leśny osób prawnych i jednostek organizacyjnych niposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
26Podatek od nieruchomości osób fizycznychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
27Podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
28Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
29Podatek od środków transportowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
30Podatek rolny (dotyczy gospodarstw rolnych)Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
31Podatek rolny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
32PromocjaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 1 )
33Promocja miastaBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
34Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
35Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
36Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkęBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
37Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
38Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowaniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
39Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
40Prowadzenie rejestru instytucji kultury Gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
41Przejdź doBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
42Przejdź doBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 1 )
43Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
44Punkt paszportowy w BytomiuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 106 )
45Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
46Rejestracja pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
47SIKBudynek przy Rynek 7 ( parter / 2 )
48Składanie wniosków na dowód osobistyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 113 )
49SM - 1.6 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
50SM - 1.6 - Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej w sprawach meldunkowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
51Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
52Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta BytomiaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
53Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 327 )
54Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami garaży na rzecz aktualnych najemcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
55Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 105 )
56Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 103 )
57Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
58Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
59Udostępnianie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawneBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 325 )
60Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
61Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistymBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
62Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówkąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
63Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
64Udzielanie ulg w opłacaniu należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu mandatówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
65Udzielanie ulg w opłacaniu podatkówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / Sekretariat )
66Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 312a )
67Wniosek o podział nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
68Wniosek o udostępnienie/wypożyczenie dokumentacji z Archiwum UrzęduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
69Wniosek o wydanie zaświadczeniaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
70Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
71Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 3 / 402 )
72Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 309 )
73Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 341 )
74Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 134 )
75Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe oraz wpisanie do ewidencji pól biwakowych gminy BytomBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
76Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
77Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowychBudynek przy Rynek 26 ( piętro: 4 / 4 )
78Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy BytomBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 341 )
79Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
80Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
81Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu lub wymiana dowodu rejestracyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
82Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
83Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 317 )
84Wydawanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicyBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
85Wydawanie dowodów osobistych / zaświadczeń w sprawie dowodu osobistegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
86Wydawanie Karty Wędkarskiej lub Karty Łowiectwa PodwodnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
87Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 111 )
88Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 117 )
89Wydawanie kserokopii/ zaświadczeń/ duplikatów zaświadczeń/zaświadczeń zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów OsobistychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 112 )
90Wydawanie legitymacji instruktoraBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
91Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
92Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowymBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
93Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
94Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestruBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
95Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 104 )
96Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 230 )
97Wydawanie pozwoleń na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 239 )
98Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 340 )
99Wydawanie uprawnień diagnostyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132a )
100Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdemBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 133 )
101Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynkówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 330 )
102Wydawanie zaświadczeńBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 304 )
103Wydawanie zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własneBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
104Wydawanie zaświadczeń na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 315 )
105Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu / zatrudnieniu i wynagrodzeniu / pracy w warunkach szkodliwych / zasiłkach chorobowychBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 243 )
106Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańcówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
107Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 220 )
108Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnąBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
109Wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 313 )
110Wymeldowanie z pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
111Wymeldowanie z pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
112Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego osoby nieobecnejBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 124 )
113Wyrejestrowanie pojazduBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 132 )
114Wyrejestrowanie pojazuBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 130 )
115Zaświadczenia na wniosek przedsiębiorcy lub dotyczące przedsiębiorcyBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 314 )
116Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 28 )
117Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnikówBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 19 )
118Zatwierdzenie projektu organizacji ruchuBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225 B )
119Zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowychBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225 B )
120Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej odbywającej się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy Budynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
121Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
122Zezwolenie na imprezę masowąBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 123 )
123Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
124Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
125Zgłoszenie do ewidencji obiektów - innych niż hotelarskie - w których świadczone są usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )
126Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
127Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
128Zgłoszenie powrotu z wyjazdu - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
129Zgłoszenie wyjazdu - pobierz wniosekBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 109 )
130Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 1 / 220 )
131Zgłoszenie zmiany adresu korespondyncyjnegoBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( parter / 16 )
132Zgłoszenie zmiany adresu korespondyncyjnegoBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter / 128 )
133Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 323 )
134Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomościBudynek Główny, ul. Parkowa 2 ( piętro: 2 / 326 )
135Zmiana imion i nazwisk, przyjmowanie wniosków na medale za długoletnie pożycie małżeńskieUrząd Stanu Cywilnego, ul. Olejniczaka 22 ( parter / REJESTRACJA )
136Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnikaBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 2 / 225A )
137Zmiana wpisu do ewidencji pól biwakowych/ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskieBudynek UM przy ul. Smolenia 35 ( piętro: 1 / 125 )

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE